Zhen MAO @ PALM, SEU

 

毛振
Zhen Mao
M.Sc. Student
PAttern Learning and Mining(PALM) Lab
School of computer science and engineering
Southeast University, Nanjing

Supervisor: Professor Min-Ling ZHANG
Email: maozhen@seu.edu.cn

   

Biography

2022.09 ~ Now

M.Sc, Department of School of Computer Science and Engineering , Southeast University, China

2018.09 ~ 2022.06

B.Sc, Department of School of Computer Science and Engineering , Nanjing University of Science and Technology, China

Research Interests

  • Label distribution learning;

  • Text classification;

Publications

  • Tong Wei, Zhen Mao, Jiang-Xin Shi, Yu-Feng Li, Min-Ling Zhang. A Survey on Extreme Multi-label Learning. (Arxiv)

  • Xiaobo Shen, Yew-Soon Ong, Zhen Mao, Shirui Pan, Weiwei Liu, Yuhui Zheng. Compact Network Embedding for Fast Node Classification, Pattern Recognition, in press. (Abs)

Awards & Honors

  • 2022, Outstanding Graduates, Nanjing University of Science and Technology;

  • First Prize Scholarship, Nanjing University of Science and Technology;

Correspondence

Email

maozhen@seu.edu.cn

Laboratory

Building of Computer Science and Engineering, Southeast University.